arabesques

 

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Arabesques gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Arabesques op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn.
U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Arabesques, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Arabesques. Mocht Arabesques voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Algemene reisvoorwaarden

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst tussen Arabesques en een reiziger komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van de offerte van Arabesques. Deze aanvaarding kan per internet of per post geschieden.

Betaling
Bij het tot stand komen van een reisovereenkomst wordt door Arabesques een bevestiging met factuur + informatie over de betalingswijze (STO) gestuurd. In de meeste gevallen dient een aanbetaling te worden gedaan die gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Certo Escrow (de hierboven genoemde Stichting Derdengelden).

Annuleringsvoorwaarden
Indien u een annuleringsverzekering hebt en een geldige reden om de reis te annuleren, zal uw verzekeringsmaatschappij u de gemaakte kosten restitueren. Bij annulering gelden voor alle reizigers de volgende voorwaarden:

  • Tot en met 56 dagen voor vertrek = de aanbetaling
  • Vanaf 55 tot en met 22 dagen voor de vertrekdatum = 50% van de reissom
  • Van 21 tot en met 7 dagen voor de vertrekdatum = 75% van de reissom
  • Vanaf 6 dagen voor vertrek = 100% van de reissom

Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annulering buiten deze kantooruren wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Informatie
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort.
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een geldig reisdocument, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Arabesques, opdat een passende oplossing getroffen kan worden. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Arabesques.
Arabesques is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
Bij het inschakelen van derden door Arabesques zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Arabesques is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Arabesques is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak voor vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
Arabesques is niet aansprakelijk voor:

  • ongevallen, calamiteiten en kosten als gevolg hiervan die u overkomen tijdens de reis. Noodzakelijke meerkosten door aanpassingen van de reis of vervroegde repatriëring die voortvloeien uit calamiteiten en ongevallen komen tevens voor eigen rekening.
    Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk een reisverzekering af te sluiten
  • schade voortkomend uit oorlogshandelingen, stakingen, politieke calamiteiten, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet konden worden vermeden
  • diefstal, verlies en beschadiging van eigendommen/bagage
  • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven

De reiziger koopt zelf zijn vliegtickets. Alle schade die voortvloeit uit deze aankoop komen voor rekening van de reiziger. Schades zoals bijvoorbeeld vertraging en/of schade geleden door veranderde vluchtschema's of welke schade dan ook die voortvloeien uit fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij.

Een volledig overzicht van onze reisvoorwaarden krijgt u op verzoek door ons toegestuurd.

Arabesques © 2020