arabesques


 

 

Algemene reisvoorwaarden

 

 

VvKR en STO-reisgarantie

Arabesques is lid van de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties). VvKR heeft in 2013 voor haar leden de STO-reisgarantie ontwikkeld. Garantie geregeld | STO-reisgarantie : Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Arabesques gebruik van de STO-reisgarantie op alle door haar georganiseerde reizen, behalve bij reservering van louter accommodatie of louter vervoer. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie er voor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. STO is hiertoe een overeenkomst aangegaan met de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. U betaalt als reiziger uw reissom niet aan Arabesques maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow.
Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom een dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Arabesques. Alleen in geval dat Arabesques in surséance van betaling komt of failliet gaat voor het einde van uw reis, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent en hinder ondervindt van het faillissement zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kunt maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Boeking en betalingsprocedure

Nadat u van Arabesques een boekingsbevestiging en faktuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer, als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Tot 42 dagen voor vertrek = de aanbetaling
Van 42 tot 28 dagen voor de vertrekdatum = 60 % van de reissom
Van 28 tot 7 dagen voor de vertrekdatum = 90% van de reissom
Van 7 dagen t/m vertrek = 100% van de reissom
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annulering buiten deze kantooruren wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag Indien u een annuleringsverzekering hebt en een geldige reden om de reis te annuleren, zal uw verzekeringsmaatschappij u de gemaakte kosten restitueren.

Informatie

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een geldig reisdocument, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Arabesques, opdat een passende oplossing getroffen kan worden. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Arabesques.
Arabesques is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Bij het inschakelen van derden door Arabesques zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Arabesques is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Arabesques is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak voor vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Arabesques is niet aansprakelijk voor:
- ongevallen, calamiteiten en kosten als gevolg hiervan die u overkomen tijdens de reis. Noodzakelijke meerkosten door aanpassingen van de reis of vervroegde repatriëring die voortvloeien uit calamiteiten en ongevallen komen tevens voor eigen rekening. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk een reisverzekering af te sluiten.
- schade voortkomend uit oorlogshandelingen, stakingen, politieke calamiteiten, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet konden worden vermeden.
- diefstal, verlies en beschadiging van eigendommen/bagage
- schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven
De reiziger koopt zelf zijn vliegtickets. Alle schade die voortvloeit uit deze aankoop komen voor rekening van de reiziger. Schades zoals bijvoorbeeld vertraging en/of schade geleden door veranderde vluchtschema's of welke schade dan ook die voortvloeien uit fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij